Tư vấn đầu tư có yếu tố nước ngoài

 • Bài viết
 • 28 tháng 5, 2012
 • 490 lượt xem
 • 0 bình luận
Tư vấn đầu tư có yếu tố nước ngoài
 Tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, môi giới đầu tư vào Việt Nam, lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh...

1. Tư vấn thông tin thị trường và kết nối các cơ hội đầu tư

 • Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường

 • Dịch vụ giới thiệu và kết nối cơ hội đầu tư

 • Dịch vụ tìm kiếm cơ hội đầu tư

 • Dịch vụ hỗ trợ mua và bán doanh nghiệp


2. Tư vấn thành lập dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài

 • Tư vấn thủ tục thuê đất ở ngoài và trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

 • Tư vấn lập hồ sơ dự án đầu tư (đơn xin cấp phép đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư, điều lệ, hợp đồng liên doanh,…)

 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

 • Dịch vụ thủ tục xin cấp ưu đãi đầu tư


3. Dịch vụ hỗ trợ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn lập hồ sơ

 • Tư vấn thủ tục cấp giấy phép thành lập.

 • TAG :