Nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu liên kết là gì?
Nhãn hiệu liên kết là gì?
 • Nhãn hiệu hàng hóa
 • 27 tháng 6, 2022

Đây là một loại nhãn hiệu mới được đưa vào pháp luật về nhãn hiệu của Việt Nam, trong Nghị định 06/2001/NĐ-CP. Pháp luật các nước trên thế giới có sự đề cập ở mức độ rất khác nhau. Pháp luật Hoa Kỳ ...

Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?
Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?
 • Nhãn hiệu hàng hóa
 • 27 tháng 6, 2022

Đây là một loại nhãn hiệu được xác định dựa trên cơ sở tính phổ thông của chúng, được nhiều người tin dùng và có tính phân biệt cao. Nhiều nhãn hiệu đối với người tiêu dùng ngoài giá trị phân biệt ...

Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận là gì?
Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận là gì?
 • Nhãn hiệu hàng hóa
 • 27 tháng 6, 2022

Theo định nghĩa của Luật Nhãn hiệu của Hoa Kỳ năm 1946, thuật ngữ “NHTT” có nghĩa là NHHH hoặc NHDV được sử dụng bởi các thành viên của một hiệp hội, các nhóm hay tổ chức tập thể khác, hoặc được hiệp ...

Nhãn hiệu dịch vụ là gì?
Nhãn hiệu dịch vụ là gì?
 • Nhãn hiệu hàng hóa
 • 27 tháng 6, 2022

Những loại nhãn hiệu phổ biến nhất được quy định trong pháp luật của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam là nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết ...

Quy định cùa pháp luật Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam về các yếu tố có thể cấu thành nhãn hiệu
Quy định cùa pháp luật Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam về các yếu tố có thể cấu thành nhãn hiệu
 • Nhãn hiệu hàng hóa
 • 27 tháng 6, 2022

Nếu xét ở nghĩa rộng nhất của khái niệm nhãn hiệu, tức là dựa vào chức năng phân biệt nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ của nó, nhãn hiệu có thể được tạo thành bởi rất nhiều loại yếu tố khác nhau, bao gồm:

Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam
Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam
 • Nhãn hiệu hàng hóa
 • 23 tháng 6, 2022

Điều 4 khoản 16 Luật SHTT 2005 quy định: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”

Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa trong pháp luật Nhật bản
Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa trong pháp luật Nhật bản
 • Nhãn hiệu hàng hóa
 • 23 tháng 6, 2022

Pháp luật hiện hành của Nhật Bản về nhãn hiệu là Đạo luật về Nhãn hiệu (Trademark Act) ban hành năm 1959 và được sửa đổi lần gần đây nhất năm 2015.

Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa trong Luật pháp Hoa kỳ
Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa trong Luật pháp Hoa kỳ
 • Nhãn hiệu hàng hóa
 • 23 tháng 6, 2022

Các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu của Hoa Kỳ được điều chỉnh bởi Đạo luật Lanham (Lanham Act) Luật về Nhãn hiệu ban hành năm 1946 và được sửa đổi nhiều lần trong quá trình áp dụng (lần sửa đổi gần ...