Đăng ký nhãn hiệu và thời gian

Đăng ký nhãn hiệu và thời gian

Thời gian đăng ký nhãn hiệu

- 09-12 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ xem xét và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký, từ đó sẽ đưa ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu  hay từ chối bảo hộ

Xét nghiệm hình thức: 01 tháng cho đăng ký nhãn hiệu

Xét nghiệp nội dung: 07-11 tháng cho đăng ký nhãn hiệu

Tổng thời gian đăng ký nhãn hiệu từ 10-12 tháng. Nhãn hiệu hàng hoá bảo hộ là độc quyền của bạn!

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật