Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Nói chung, bất kỳ người nào có ý định sử dụng nhãn hiệu hoặc cho phép người thứ ba sử dụng, đều có thể nộp đơn đăng ký. Người đó có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật