Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và thủ tục

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và thủ tục

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc hiện nay ra sao? Mời các bạn đọc và xem thông tin sau đây:

a. Pháp luật hiện hành quy định nguyên tắc xác lập quyền và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trên toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngoại trừ Đài Loan và Hồng Kông là Luật Nhãn hiệu Trung Quốc năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/05/2014.

b. Việc nộp đơn đăng ký, được cấp bằng bảo hộ dựa trên nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, là bắt buộc để xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.

c. Nộp một đơn yêu cầu đăng ký cho nhiều nhóm sản phẩm gần đây mới được phép theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc.

d. Cơ quan Nhãn hiệu Trung Quốc (CTMO) hiện nay chỉ chấp nhận danh mục sản phẩmhàng hóa / dịch vụ được quy định giống như theo bảng phân loại Nice phiên bản lần thứ 10. Danh mục tóm tắt của nhóm (class headings) gần như không có khả năng được chấp nhận. 

  • TAG :