Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc. Để bảo hộ  nhãn hiệu tại Trung Quốc, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp đơn đăng ký thông qua con đường quốc gia hoặc con đường quốc tế (tức hệ thống Madrid), tất nhiên, người nộp đơn phải mang quốc tịch hay có cơ sở sản xuất hoặc thương mại thật sự thuộc một trong 91 thành viên chính thức của hệ thống Madrid tính đến ngày 15/10/2014. 


  • Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc).

  • Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể): ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài đó.

  • 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ (Luật Việt An sẽ tiến hành phân loại theo bảng phân loại quốc tế).

  • Thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại một quốc gia trên thế giới gồm số đăng ký, ngày nộp đơn và quốc gia nộp đơn đầu tiên. Nếu nhãn hiệu chưa được đăng ký ở quốc gia nào, người nộp đơn phải tuyên bố “ý định sử dụng đầu tiên tại Cam-pu-chia” trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trung Quốc, hay tên đầy đủ là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là quốc gia thành viên của nhiều Công ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ, bao gồm các công ước về bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu như Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (có hiệu lực từ 04/10/1989) và Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid (có hiệu lực từ 01/12/1995) (gọi chung là “hệ thống Madrid).

 

 

  • TAG :