Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ.  Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ) là việc các chủ nhãn hiệu nước ngoài nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tới cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đề nghị cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ.

  •  Tra cứu chính thức tại Văn phòng luật sư ở Mỹ là 7 – 12  ngày làm việc
  • Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ (sau đây gọi tắt là “Cơ quan Đăng ký”) sẽ tiến hành xét nghiệm đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn trong vòng 5 tháng kể từ ngày nộp đơn.
  •  Trong quá trình xét nghiệm, nếu xét thấy Đơn cần phải sửa đổi, bổ sung, hoặc nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cơ quan Đăng ký sẽ ra Thông báo kết xét nghiệm đơn, nêu rõ ý kiến của xét nghiệm viên. Người nộp đơn phải trả lời Thông báo kết quả xét nghiệm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ra Thông báo đó (thời hạn 6 tháng này không được phép gia hạn). Nếu hết hạn 6 tháng mà Người nộp đơn không có công văn trả lời thì đơn coi như bị từ bỏ.
  • Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, xét nghiệm viên sẽ đồng ý chuyển đơn sang giai đoạn công bố đơn trên Công Báo Nhãn hiệu Hàng Hoá để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan đều có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu (xem PHẢN ĐỐI ĐƠN dưới đây).
  • Hết thời hạn công bố đơn, nếu không có ai phản đối, Cơ quan Đăng ký sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Thời gian để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá là từ 10 đến 16 tháng, trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng
  • Trong trường hợp nhãn hiệu được nộp trên cơ sở dự định sử dụng , Văn bằng bảo hộ chỉ được cấp khi bằng chứng sử dụng được nộp (sản phẩm mang nhãn hiệu đã được bầy bán tại Mỹ)

 

  • TAG :