Tư vấn đăng ký kinh doanh trước khi xin giấy phép bán hàng đa cấp

1. Tư vấn đăng ký kinh doanh trước khi xin giấy phép bán hàng đa cấp:

- Tư vấn chuẩn bị những tài liệu, giấy tờ trước khi thành lập công ty;

- Tư vấn lựa chọn tên công ty, mô hình tổ chức công ty, các ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty;

- Tư vấn và trực tiếp soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty;

- Tư vấn những điều kiện để xin giấy phép bán hàng đa cấp ...

2. Lập hồ sơ xin giấy phép tổ chức bán hàng đa cấp sau khi đăng ký kinh doanh:  

- Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ 1 của Bộ Công Thương;

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định;

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện;

- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú;

- Chương trình bán hàng bao gồm cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thỏa thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có); giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa được bán;

Chương trình đào tạo người tham gia, bao gồm nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia;

3. Căn cứ pháp lý xin giấy tổ chức phép bán hàng đa cấp:

- Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

- Thông tư số 19/2005/TT-BTM, ngày 08/11/2005 về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
  • TAG :