Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Để có thể tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp, xin vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Các công việc Luật Bắc Việt sẽ thực hiện trong việc tư vấn thành lập công ty TNHH:  • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

  • Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn

  • Tư vấn cách đặt tên Công ty

  • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

  • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh

  • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành doanh nghiệp;

  • Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

  • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

  • Thay mặt các chủ sở hữu công ty TNHH tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền và nhận kết quả;


Liên hệ với chúng tôi

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:


Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:


Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.
  • TAG :