Nhóm 44. Dịch vụ y tế trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế

Nhóm 44. Dịch vụ y tế trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế

Nhóm 44. Dịch vụ y tế;

Nhóm Tên dịch vụ tiếng Anh Tên dịch vụ tiếng Việt
44  Animal breeding  Nuôi súc vật  440009
44  Animal grooming  Kỳ cọ; chải lông cho súc vật (lừa ngựa)  440131
44  Baths for hygiene purposes (Public --- )  Phòng tắm công cộng vì mục đích vệ sinh  440018
44  Baths (Turkish --- )  Phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ  440019
44  Beauty salons  Thẩm mỹ viện  440020
44  Blood bank services  Dịch vụ ngân hàng máu  440133
44  Chiropractics  Thuật nắn bóp cột sống  440032
44  Clinics (Medical --- )  Phòng chữa bệnh [y tế]  440021
44  Convalescent homes  Nhà dưỡng bệnh  440043
44  Dentistry  Nghề chữa răng  440113
44  Farming equipment rental Cho thuê thiết bị nông nghiệp  440084
44  Fertilizers and other agricultural chemicals (Aerial and surface spreading of --- ) Rải phân bón và các hoá chất khác dùng cho nông nghiệp ( trên không hoặc trên mặt đất)  440115
44  Flower arranging  Cắm hoa  440143
44  Gardening  Nghề làm vườn  440077
44  Gardening (Landscape ---)  Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh  440012
44  Grooming (Animal --- )  Chải lông cho súc vật  440131
44  Grooming (Pet --- ) Chải lông cho súc vật cảnh  440173
44  Hair implantation  Làm tóc  440180
44  Hairdressing salons  Phòng cắt tóc  440034
44  Health care  Chăm sóc sức khoẻ  440060
44  Homes (Convalescent --- )  Nhà nghỉ dưỡng bệnh  440043
44  Horticulture  Nghề làm vườn  440072
44  Hospices  Nhà tế bần  440147
44  Hospitals  Bệnh viện  440059
44  Landscape gardening  Dịch vụ về nghề làm vườn hoa cây cảnh  440012
44  Lawn care  Bảo dưỡng bãi cỏ  440148
44  Manicuring  Dịch vụ cắt sửa móng tay  440151
44  Massage  Xoa bóp  440086
44  Medical assistance  Dịch vụ trợ giúp y tế  440087
44  Medical clinics  Phòng chữa bệnh  440021
44  Midwife services  Dịch vụ đỡ đẻ  440152
44  Nursing homes  Nhà thương (bệnh xá)  440114
44  Nursing [medical]  Dịch vụ hộ lý  440153
44  Opticians' services  Dịch vụ về làm dụng cụ quang học  440092
44  Pet grooming  Chải chuốt cho súc vật cảnh  440173
44  Pharmacy advice  Cố vấn về lĩnh vực dược học  440154
44  Physical therapy  Liệu pháp vật lý  440097
44  Physiotherapy Vật lý trị liệu  440097
44  Plant nurseries  Dịch vụ coi sóc vườn uơm cây  440094
44  Plastic surgery  Phẫu thuật tạo hình  440156
44  Public baths for hygiene purposes  Tắm công cộng vì mục đích vệ sinh  440018
44  Rental of sanitation facilities  Cho thuê phương tiện vệ sinh (để bảo vệ sức khoẻ dân chúng)  440188
44  Rest homes Nhà nghỉ dưỡng (dành cho người già)  440043
44  Salons (Beauty --- )  Mỹ viện  440020
44  Salons (Hairdressing ---)  Phòng cắt tóc  440034
44  Sanatoriums  Nhà điều dưỡng  440106
44  Surgery (Plastic --- )  Phẫu thuật tạo hình  440156
44  Surgery (Tree --- )  Phẫu thuật cây  440166
44  Tree surgery  Phẫu thuật cây  440166
44  Turkish baths  Phòng tắm kiểu Thổ nhĩ kỳ  440019
44  Veterinary assistance Trợ giúp về thú y  440111
44  Weed killing  Diệt cỏ dại  440171
44  Wreath making  Làm vòng hoa  440037
  • TAG :