Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên

 • Bài viết
 • 19 tháng 4, 2011
 • 300 lượt xem
 • 0 bình luận

Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp: Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên


Chuyển đổi công Ty TNHH một thành viên thành Công Ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại Doanh Nghiệp. Theo đó, Chủ sở hữu công ty chỉ được chuyển đổi công ty khi đã góp đủ số vốn vào công ty như đã cam kết.


Các hình thức chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên:
 • Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác; hoặc

 • Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác.


Dịch vụ chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên của Luật Bắc Việt.


1. Căn cứ pháp lý của thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Điều 154, 155 Luật Doanh Nghiệp;

 • Điều 31 Nghị định số 102/2010/NĐ – CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

 • Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục Hợp Nhất doanh nghiệp.


2. Nội dung tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên:
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;

 • Tư vấn về nội dung Quyết định của Chủ sở hữu công ty thông qua việc chuyển đổi, Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn (nếu có);

 • Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi;

 • Tư vấn về việc thành lập công ty TNHH hai thành viên;

 • Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty TNHH hai thành viên;

 • Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, một bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi;

 • Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp …


3. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên:


a.Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty, bộ hồ sơ gồm:
 • Quyết định của Chủ sở hữu công ty về thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và chuyển đổi Công ty;

 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức;

 • Giấy đề nghị chuyển đổi + thay đổi đăng ký kinh doanh (trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh);

 • Điều lệ Công ty TNHH hai thành viên;

 • Danh sách thành viên sáng lập;

 • Các giấy tờ khác có liên quan.b. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


4. Cam kết sau khi chuyển đổi doanh nghiệp:
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chuyển đổi công ty.

 • Cung cấp Văn bản pháp luật liên quan đến nội dung chuyển đổi công ty.


 
 • TAG :