Thủ tục Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KVThủ tục Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KV

a) Tên thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KV

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1: Tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2: Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý điện  để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

Bước 3: Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép điện lực (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, (đăng ký tại Hải Dương) kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

- Danh sách trích ngang (theo mẫu) cán bộ quản lý, chuyên gia tư­ vấn chủ trì các lĩnh vực t­ư vấn kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thiết kế, chứng chỉ giám sát thi công và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

- Danh sách các dự án t­ương tự mà tổ chức t­ư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 5 năm gần nhất.

- Danh mục trang thiết bị, ph­ương tiện, phầm mềm ứng dụng phục vụ công tác tư­ vấn .

+ Số lượng hồ sơ:  01  bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hải Dương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền, phân cấp thực hiện: Sở Công thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực

i) Phí, lệ phí: 800.000đ/giấy phép.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp phép hoạt động điện lực (theo mẫu Phụ lục 1);- Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư­ vấn chủ trì các lĩnh vực t­ư vấn (Theo mẫu Phụ lục 3a).

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Là tổ chức cá nhân có đăng ký kinh doanh được thành lập theo quy  định của pháp luật ;

- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp sửa  đổi bổ sung giấy phép HĐĐL;

- Có  năng lực tài chính thực hiện  các lĩnh vực hoạt động điện lực  đề nghị cấp phép;

- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây, trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế-tài chính dự án cho công trình;

- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia chủ trì lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất 5 năm trong lĩnh vực tư vấn đã tham gia thực hiện ít nhất 01 dự án ĐZ và trạm biến áp;

- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho tư vấn;

- Tư vấn xây dựng có ít nhất 5 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình;

- Tư vấn giám sát thi công: có ít nhất 5 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công.

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

- Luật Điện lực, ban hành ngày 3/12/2004;

- Nghị định sô 105/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực 17/8/2005;

- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp v/v ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhvà lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.


 
  • TAG :