Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  • Bài viết
  • 30 tháng 5, 2012
  • 552 lượt xem
  • 0 bình luận
 

Cũng là hoạt động kinh doanh nên quá trình thực hiện dự án đầu tư cũng thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư, những biến động của môi trường đầu tư... Khi có những thay đổi đó, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đã được cơ quan quản lý về đầu tư có thẩm quyền cấp phép.
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Cũng là hoạt động kinh doanh nên quá trình thực hiện dự án đầu tư cũng thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư, những biến động của môi trường đầu tư... Khi có những thay đổi đó, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đã được cơ quan quản lý về đầu tư có thẩm quyền cấp phép.
Nếu điều chỉnh dự án đầu tư có liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, thì nhà án đầu tư sẽ làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Tùy thuộc vào nội dung thay đổi, việc điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện theo một trong các quy trình:
Đăng ký điều chỉnh dự án án đầu tư;
Thẩm tra điều chỉnh dự án án đầu tư.
1. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:
Các trường hợp phải Đăng ký điều chỉnh
dự án đầu tư:
Là những dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp:
+ Dự án có vốn án đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn án đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
Hồ sơ đăng ký:
Văn bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
Biên bản họp, quyết định của công ty về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
3. Thẩm tra điều chỉnh dự án án đầu tư:
Các trường hợp phải Thẩm tra điều chỉnh dự án dầu tư:
Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp:
+ Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
Hồ sơ gồm:
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);
Giải trình lý do điều chỉnh;
Những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
Biên bản họp, quyết định của công ty về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh:
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh của Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


  • TAG :