Tư vấn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông

  • Bài viết
  • 27 tháng 9, 2013
  • 565 lượt xem
  • 0 bình luận

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Nếu ví công ty cổ phần như một “nhà nước” thu nhỏ thì Đại hội đồng cổ đông của công ty chính là cơ quan lập pháp, quyết định phương hướng phát triển và những vấn đề quan trọng nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần và bắt buộc phải tổ chức họp thường niên.Theo quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đóng vai trò quan trọng quyết định đến hoạt động của công ty trong cả năm sau đó.

 

1. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

k) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

 

2. Trình tự thủ tục tổ chức đại hội cổ đông:

Trình tự, thủ tục tổ chức đại hội cổ đông được quy định rất cụ thể, chi tiết từ Điều 96 đến điều 107 Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Như vậy, với quy định trên, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ các công ty cổ phần phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông là vấn đề khá phức tạp khi pháp luật quy định khá chặt chẽ về trình tự, thủ tục cũng như nội dung của phiên họp từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi ra quyết định. Đã có rất nhiều tranh chấp xảy ra giữa cổ đông với công ty liên quan đến quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thậm chí, nhiều trường hợp, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị Tòa án tuyên hủy với lý do thực hiện không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Với tư cách là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH Brandco cam kết cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên với nội dung cụ thể như sau:

1.  Tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông.

Chuẩn bị là một bước quan trọng có vai trò quyết định không nhỏ tới sự thành công hay thất bại của một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần. Do vậy, để giúp quý khách hàng có thể chuẩn bị chu đáo, công ty chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn những công việc công ty phải thực hiện trong giai đoạn này, cụ thể như sau:

-   Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty để đưa ra ý kiến tư vấn khái quát nhất về trình tự, thủ tục chuẩn bị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa phù hợp với thực tế hoạt động của công ty;

-   Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi kết thúc phiên họp;

-   Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

-   Tư vấn cho quý khách hàng về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, gửi thông báo mời họp và các tài liệu có liên quan khác theo quy định của pháp luật đến các cổ đông có quyền dự họp.

2.  Tư vấn trong giai đoạn tổ chức cuộc họp.

-   Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện tiến hành, trình tự, thủ tục tổ chức  và thể thức tiến hành họp, biểu quyết tại phiên họp, cách thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

-   Tư vấn các giải pháp giải quyết các xung đột về lợi ích giữa các cổ đông để đi tới sự đồng thuận, vì lợi ích chung cao nhất của công ty;

-   Cung cấp dịch vụ thư ký cuộc họp ghi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

-   Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

-   Cử luật sư tham dự cuộc họp với tư cách là luật sư tư vấn và trợ giúp pháp lý cho quá trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Tư vấn, hỗ trợ trong giai đoạn sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

-   Tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng trong việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông tới tất cả cổ đông trong thời hạn pháp luật quy định;

-   Tư vấn về quy trình lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông;

-   Tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề có liên quan khác.

Với phương châm “sự thành công của khách hàng là kết quả sự nỗ lực của chúng tôi”, công ty Brandco cam kết cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn với chất lượng tốt nhất. Hãy đến với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tâm, nhiệt tình và tin cậy.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Bắc Việt để được hướng dẫn chi tiết.
  • TAG :