Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam


Lĩnh vực thống kê:



Hành chính tư pháp




Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu



Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Không



Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng hành chính Tư pháp, Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu



Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bộ Tư pháp



Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính



Thời hạn giải quyết:

15 ngày (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền)



Đối tượng thực hiện:

Cá nhân



TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không


Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản xác nhận
  • TAG :