Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Chi nhánh

  • Bài viết
  • 28 tháng 5, 2012
  • 522 lượt xem
  • 0 bình luận
Áp dụng: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Chi nhánh của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài gắn với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

 

I. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

II. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có dự án đầu tư (quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) gắn với việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh, làm thủ tục Đăng ký-cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm 02 phần: hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, cụ thể như sau:

 

1. Hồ sơ đăng ký đầu tư, gồm:

 

1.1 - Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu.

 

1.2 - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

 

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

 

2.1 - Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh và thực hiện dự án đầu tư:

Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên.

Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần.

Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh.

2.2 - Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

2.3 - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội) ;

2.4 - Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội);

2.5 - Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

3. Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ./.
  • TAG :