Dịch vụ tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc

 • Bài viết
 • 25 tháng 5, 2012
 • 593 lượt xem
 • 0 bình luận
Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc
Là một nội dung cung cấp dịch vụ của Phòng tư vấn Doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc của Luật Sư Bắc Việt Luật đem đến sự bảo đảm pháp lý và sự minh bạch trong tổ chức hoạt động của Ban giám đốc Công ty.

Là một nội dung cung cấp dịch vụ của Phòng tư vấn Doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc của  Luật Sư Bắc Việt Luật  đem đến sự bảo đảm pháp lý và sự minh bạch trong tổ chức hoạt động của Ban giám đốc Công ty.
Các nội dung chính Luật sư -   Bắc Việt Luật tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc Công ty:


 • Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

 • Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

 • Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

 • Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

 • Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

 • Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

 • Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

 • Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;

 • Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận.

 • Các nội dung khác có liên quan.


Liên hệ dịch vụ:
Luật sư Bắc Việt Luật
Mobile: 04. 66844775 – 0938188889 – Luật sư Vũ Ngọc Dũng
Email: lawyer.vu@bacvietluat.vn

 • TAG :