Thủ tục điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Trình tự thực hiện:

a) Công dân chuẩn bị hồ sơ, nộp tại Sở Tư pháp và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

b) Sở Tư pháp tiếp nhận,nếu việc điều chỉnh hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cán bộ Tư pháp căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung cho phù hợp với nội dung tương ứng.

Nội dung và căn cứ điều chỉnh hộ tịch phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính Giấy tờ hộ tịch.

- Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch được ghi vào Sổ đăng ký hộ tịch , thì bản sao Giấy tờ hộ tịch từ Sổ đăng ký hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.


Cách thực thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Tư pháp (số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội).

- Hoặc có thể ủy quyền cho người khác


Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Giấy khai sinh

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc điều chỉnh hộ tịch


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Thời hạn giải quyết :

-         Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

-         Trường hợp có vướng mắc về hồ sơ có thể hẹn lại công dân nhưng không quá 03 ngày làm việc


Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài


Kết quả thực hiện  thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch.

- Giấy tờ hộ tịch đã được điều chỉnh .


Lệ phí: 50.000 đ (Năm mươi nghìn đồng)/01 việc


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


Yêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính : Không


Căn cứ pháp lý :

- Bộ Luật Dân sự  năm 2005

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 06/02/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
  • TAG :