Thủ tục đầu tư nước ngoài

  • Bài viết
  • 03 tháng 5, 2012
  • 534 lượt xem
  • 0 bình luận
Công ty Lut Bắc Việt  Hướng dn th tc thm tra, h sơ cp Giy chng nhn đu tư đi vi Nhà đu tư nước ngoài ln đu đu tư vào Vit Nam vi d án đu tư có quy mô vn đu tư dưới 300 t đng Vit Nam-thuc lĩnh vc đu tư có điu kin và quy mô vn đu tư t 300 t đng Vit Nam tr lên;

Tư Vấn Việt xin đưa ra hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam-thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên;
I. Thm quyn gii quyết: S Kế hoch và Đu tư tnh, thành ph trc thuc trung ương;
II. H sơ gii quyết th tc hành chính:
Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam có dự án đầu tư với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam-thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; và quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên (trừ các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ) làm thủ tục thẩm tra-cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm 02 phần: hồ sơ thẩm tra đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1 - Văn bn đ ngh cp Giy chng nhn đu tư
2 - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
3 - Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư).
4 - Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
5 - H sơ đăng ký kinh doanh tương ng vi mi loi hình doanh nghip - Nhà đu tư chn mt trong các loi hình dưới đây:
– Thành lập Công ty Hợp danh
– Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh
– Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài:
– Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
– Thành lập Công ty Cổ phần
III. S lượng h sơ np: 08 b h sơ , trong đó có 01 b h sơ gc
IV. Thi gian gii quyết
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 04 ngày làm việc (thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)
- Thời gian thẩm tra: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Thời gian phê duyệt: 05 ngày làm việc

LIÊN HỆ DỊCH VỤ THÔNG TIN PHÍA DƯỚI
  • TAG :