Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Hướng dẫn Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định tại 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ.

Thủ tục


Trình tự thực hiện

- Tổ chức/Công dân:
+ Chuẩn bị hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC): Số 331 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
+ Nhận phiếu nhận hồ sơ.
- Sở Công thương:
+ Bộ phận TNHS HC hướng dẫn tổ chức/Công dân thực hiện các thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ.
+ Chuyển Hồ sơ Phòng Kinh tế Đối ngoại lưu trữ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan 331 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Thành phần số lượng hồ sơ

* Bước 1: Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện (VPĐD).

- Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, VPĐD phải gửi Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động theo mẫu tới Sở Công thương Hà Nội.
* Bước 2: Thông báo chấm dứt hoạt động

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ qui định tại Nghị định 72/2006/NĐ-CP và Thông tư 11/2006/TT-BTM, VPĐD gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động đến Sở Công thương  Hà Nội, hồ sơ gồm:

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo mẫu.

- Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD và các giấy tờ khác liên quan.

- Bản sao giấy tờ chứng minh VPĐD đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc đăng thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động trên 3 kỳ liên tiếp.

- Giấy chứng nhận đã nộp trả con dấu của cơ quan Công an.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức/Công dân.

Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy Tiếp nhận hồ sơ.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện. (Tải mẫu 1 dưới đây)
- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện.


Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005
- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2008  của Bộ Thương mại  hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương Hà Nội.


Lưu ý: Các văn bản đề cập tại phần Cơ sở pháp lý, làm cơ sở trích dẫn nội dung quy định pháp luật có thể thay đổi tại thời điểm quý vị đọc bài viết này. Do đó, quý vị cần tham khảo luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.
  • TAG :