Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư (vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng)

  • Bài viết
  • 28 tháng 5, 2012
  • 531 lượt xem
  • 0 bình luận
Thủ tục Đăng ký - cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

I. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam  có dự án đầu tư với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, làm thủ tục đăng ký-cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm 02 phần: hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1 - Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu.

2 - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp - Nhà đầu tư chọn một trong các loại hình dưới đây:

– Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài.

– Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

– Thành lập Công ty Cổ phần.

– Thành lập Công ty Hợp danh.

– Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  • TAG :