Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Hồ sơ xin cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong nước bao gồm:

1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận

2) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.

- Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.

4) Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu II ban hành kèm theo Quy chế này).

5) Danh sách nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh
  • TAG :