Dịch vụ tư vấn ISO 22000

Là hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có cấu trúc tương tự như ISO 9001:2000 và được dựa trên nền tảng của 7 nguyên tắc HACCP & các yêu cầu chung của hệ thống quản lý chất lượng, rất thuận tiện cho việc tích hợp với hệ thống ISO 9001:2000
ISO 22000 : 2005 bao gồm 8 điều khoản

1. Phạm vi

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Yêu cầu chung

Yêu cầu về hệ thống tài liệu

Khái quát

Kiểm soát tài liệu

Kiểm soát hồ sơn

5. Trách nhiệm của lãnh đạo

Cam kết của lãnh đạo

Chính sách an toàn thực phẩm

Hoạch định hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Trách nhiệm và quyền hạn

Trưởng nhóm an toàn thực phẩm

Trao đổI thông tin

Trao đổI thông tin vớI bên ngoài

Trao đổI thông tin nộI bộ

Sự chuẩn bị và ứng phó vớI tình huống khẩn cấp

Xem xét của lãnh đạo

Khái quát

Đầu vào của việc xem xét

Đầu ra của việc xem xét

6. Quản lý nguồn lực

Cung cấp nguồn lực

Nguồn nhân lực

Khái quát

Năng lực nhận thức và đào tạo

Cơ sở hạ tầng

Môi trường làm việc


Khái quát

Chương trình tuyên quyết (PRPs)

Các bước chuẩn bị cho hoạt động phân tích mốI nguy

Khái quát

Nhóm an toàn thực phẩm

Đặc tính của sản phẩm

Nguyên liệu, các thành phần và vật liệu tiếp xúc vớI sản phẩm

Đặc tính của thành phẩm

Mục đích sử dụng

Sơ đồ quy trình sản xuất, các công đoạn và các biện pháp kiểm soát

Sơ đồ quy trình sản xuất

Mô tả các công đoạn và các biện pháp kiểm soát

Phân tích mốI nguy

Khái quát

Nhận dạng các mốI nguy và xác định mức chấp nhận

Đánh giá mốI nguy

Chọn lựa và đánh giá các biện pháp kiểm soát

Xây dựng các chương trình vận hành tuyên quyết (PRPs)

Xây dựng kế hoạch HACCP


Nhận dạng các điểm kiểm soát tớI hạn (CCPs)

Xác định giớI hạn tớI hạn cho các điểm kiểm soát tớI hạn (CCPs)

Hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tớI hạn

Các hành động khi kết quả giám sát vượt giớI hạn tớI han

Cập nhật các thông tin ban đầu và các tài liệu mô tả các chương trình tiên quyết và kết hoạch HACCP

Hoạch định việc thẩm tra

Hệ thống truy tìm nguồn gốc

Kiểm soát sự không phù hợp

Sự khắc phục

Hành động khắc phục

Sự lý các sản phẩm có nguy cơ không an toàn

Khái quát

Đánh giá việc xuất xưởng

Xứ lý các sản phẩm không phù hợp

Thu hồI


Khái quát

Thẩm định tổ hợp các biện pháp kiểm soát

Kiểm soát theo dõi và đo lường

Thẩm tra hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Đánh giá nộI bộ

Đánh giá các kết quả thẩm tra đơn lẻ

Phân tích các kết quả của các hoạt động thẩm tra

CảI tiến

CảI tiến thường xuyên

Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Khi áp dụng ISO 22000 tổ chức phải đảm bảo thực hiện các chương trình tiên quyết (GMP, SSOP) nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm. Chương trình này bao gồm các yêu cầu về thiết kế nhà xưởng, thiết bị; hành vi vệ sinh, vệ sinh cá nhân; vệ sinh nhà xưởng, khử trùng; kiểm soát côn trùng; kho tàng v.v…
Khi áp dụng ISO 22000 tổ chức phải xây dựng một hệ thống kiểm soát bao gồm: các quá trình, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản hỗ trợ v.v…

Áp dụng

ISO 22000:2005 được áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi cung cấp thực phẩm: Cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thực phẩm, chế biến, sản xuất hay dịch vụ về thực phẩm

Ghi chú: ISO 22000 Không phải là tích hợp của ISO 9001 và HACCP


  • TAG :