Dịch vụ tư vấn xây dựng Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 490 lượt xem
  • 0 bình luận
Tư vấn xây dựng Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng

Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Thông qua quy chế này, sự minh bạch và chặt chẽ của công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sẽ là sự đảm bảo pháp lý cho sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn xây dựng Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng của Luật sư Bắc Việt Luật

Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Thông qua quy chế này, sự minh bạch và chặt chẽ của công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sẽ là sự đảm bảo pháp lý cho sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ được quy định, thể chế rõ ràng sẽ nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của Công ty.
· Nội dung cơ bản của Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng:
- Các vấn đề về tuyển dụng lao động trong Công ty;
- Công tác quản lý lao động và tiền lương trong Công ty;
- Việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty;
- Chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ, nhân viên trong Công ty;
- Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong Công ty;
- Việc nâng bậc lương cho người lao động trong Công ty;
- Các chính sách phụ cấp và đãi ngộ đối với người lao động.
- Các quy định khác có liên quan.
Trân trọng!
  • TAG :