Dịch vụ bảo hộ sáng chế

 • Bài viết
 • 28 tháng 5, 2012
 • 513 lượt xem
 • 0 bình luận
4. Sáng chế/giải pháp hữu ích


 • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH).

 • Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực KTXH.

 • Thời hạn qui định cho thủ tục xét nghiệm hình thức là 3 tháng, xét nghiệm nội dung là 9 tháng đối với Giải pháp hữu ích và 18 tháng đối với Sáng chế kể từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung.

 • Thời hạn bảo hộ Sáng chế là 20 năm, Giải pháp hữu ích là 10 năm.


Thông tin yêu cầu

 • Ðịa chỉ, điện thoại, Fax của Công ty/cá nhân có Sáng chế/giải pháp hữu ích xin đăng ký.

 • Tên sáng chế/ giải pháp hữu ích.

 • Họ tên, địa chỉ của tác giả (đồng tác giả) của Sáng chế/giải pháp hữu ích.

 • Bản mô tả Sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên sáng chế/giải pháp hữu ích.

 • Lĩnh vực kỹ thuật đề cập của Sáng chế/giải pháp hữu ích.

 • Những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có Sáng chế/giải pháp hữu ích, những nhược điểm và hạn chế.

 • Bản chất kỹ thuật của Sáng chế/giải pháp hữu ích.

 •  Mô tả vắn tắt các hình vẽ (nếu có).

 • Ví dụ thực hiện giải pháp ký thuật.

 • Ðưa một hoặc một vài trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả của giải pháp xin đăng ký.


Các điểm lưu ý

 • Sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ trên cơ sở Bằng độc quyền Sáng chế/giải pháp hữu ích do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp

 • Quyền ưu tiên dành cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn trước

 • TAG :