Giấy phép hoạt động ngoại hối đóai với ngân hàng thương mại

Điều kiện nộp hồ sơ:

Đối với Ngân hàng thương mại có nhu cầu hoạt động ngoại hối theo các nội dung quy định từ điểm (a) đến điểm (i) mục 15:
Được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
Tại địa bàn hoạt động thực sự có nhu cầu hoạt động ngoại hối.
Đối với Ngân hàng thương mại có nhu cầu hoạt động ngoại hối theo các nội dung quy định tại điểm (m) và (n) mục 15:
Ngoài các điều kiện 1 (a), 1 (b) trên đây phải có đáp ứng các điều kiện sau:
Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;
Có mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ;
Tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh có lãi trong 03 năm gần nhất;
Bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ mạnh, đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn theo luật định;
Có đủ trang thiết bị và điều kiện vật chất để đáp ứng các nội dung xin phép hoạt động ngoại hối;
Có người điều hành, nhân viên có trình độ, am hiều các lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngoại hối và có khả năng thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và tín dụng quốc tế;
Không vi phạm các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác của Nhà nước.
Hồ sơ xin cấp phép cung cấp cho Luật Bắc Việt

Đối với ngân hàng thương mại có nhu cầu hoạt động ngoại hối theo các nội dung quy định từ điểm 1(a) đến điểm 1 (I) Mục 15, hồ sơ bao gồm:
Đơn xin phép hoạt động ngoại hối;
Phương án hoạt động ngoại hối; trong đó xác định nội dung, phương thức kinh doanh, địa bàn kinh doanh… Phương án kinh doanh ngoại hối phải có tính khả thi và có hiệu quả  (Phương án này phải được Đại hội cổ đông thông qua đối với các tổ chức tín dụng cổ phần);
Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Ý kiến của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính về sự cần thiết đối với việc xin thực hiện hoạt động ngoại hối của ngân hàng thương mại.
Đối với Ngân hàng thương mại có nhu cầu hoạt động ngoại hối theo các nội dung quy định tại điểm 1 (m), 1 (n) Mục 15, hồ sơ bao gồm:
Đơn xin phép hoạt động ngoại hối;
Nghị quyết của Đại hội cổ đông biểu quyết chấp thuận về việc xin thực hiện nội dung hoạt động ngoại hối (Đối với tổ chức tín dụng cổ phần);
Đề án thực hiện hoạt động ngoại hối (đối với tổ chức tín dụng cổ phần, đề án phải được Đại hội cổ đông thông qua);
Báo cáo quyết toán năm gần nhất đã được kiểm toán và cân đối tài sản kỳ gần nhất;
Tóm tắt trình độ, năng lực và khả năng của đôi ngũ cán bộ sẽ thực hiện nội dung xin hoạt động ngoại hối;
Ý kiến của chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính về sự cần thiết cho tổ chức tín dụng hoạt động ngoại hối;
Các văn bản khác có liên quan nhằm làm rõ những vấn đề trên theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
  • TAG :