Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp? Hồ sơ? Thủ Tục?

  • Bài viết
  • 18 tháng 4, 2011
  • 292 lượt xem
  • 0 bình luận

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp? Hồ sơ? Thủ Tục?
Công ty TNHH 2 thành viên có thể chuyển đổi thành công ty CP hoặc ngược lại. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo các bước dưới đây:

Căn cứ Ðiều 154 Luật Doanh nghiệp về chuyển đổi công ty thì công ty TNHH có thể được chuyển đổi thành công ty CP hoặc ngược lại. Các doanh nghiệp tiến hành thủ tục chuyển đổi tại nơi DN đặt trụ sở chính.
Căn cứ Nghị định 88/2006/NÐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký kinh doanh chuyển Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên sang Công ty Cổ phần gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
2. Dự thảo Ðiều lệ công ty được tất cả các cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật ký từng trang;
3- Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu) và các giấy tờ kèm theo sau đây:
3.1/ Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
- Ðối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực .
- Ðối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
- Ðối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
3.2/ Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Ðiều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 3.1 của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
4.Quyết định chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần.
5.Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên sang Công ty Cổ phần có đóng dấu treo của Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên;
6.Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên.

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ.
Thời hạn hẹn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 10 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
Ghi chú:
1. Ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Ðối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác ( kèm CMND) giữ chức danh quản lý do điều lệ công ty quy định.

  • TAG :