Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  • Bài viết
  • 19 tháng 4, 2011
  • 346 lượt xem
  • 0 bình luận
Một số lưu ý cần nhớ về chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

(Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005)

Một số lưu ý cần nhớ về chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ sở hữu công ty và người nhận chuyển nhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày đăng ký thay đổi quy định tại khoản này, công ty được quản lý và hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

2. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân.


Lưu ý:

Nội dung nêu trên được tổng hợp tại các văn bản pháp lý có hiệu lực tại thời điểm đăng tin. Quý vị cần tham khảo chuyên gia, luật sư hoặc kiểm tra hiệu lực văn bản trước khi áp dụng vào thực tế.

Trân trọng!

 

 
  • TAG :