Tư vấn cho lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam


  1. Tư vấn chính sách tạm trú của Nhà nước Việt Nam quy định với người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam;

  2. Tư vấn các điều kiện cần thiết cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam theo quy định của Nhà nước Việt Nam;

  3. Tư vấn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

  4. Tư vấn và trợ giúp người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú;

  5. Thực hiện đại diện cho người nước ngoài làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan quản lý có thẩm quyền tại Việt Nam.

  • TAG :