Giấy phép nhập khẩu thuốc lá

Giấy phép nhập khẩu thuốc lá

Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022.
Theo đó, Thông tư này quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng gạo và thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu vào Việt Nam năm 2021 và năm 2022.
Đối tượng áp dụng là các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.
Thông tư nêu rõ, mã số hàng hoá và tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các mặt hàng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Cùng với đó, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021 theo quy định tại khoản 1. Điều này được áp dụng cho các tờ đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Ngoài ra, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2022 theo quy định tại khoản 1. Điều này được áp dụng cho tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Riêng với các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan của các mặt hàng nêu taị Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này đăng ký từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu đủ điều kiện để được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt quy định tại Điều 4 Thông tư này và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cũng tại Thông tư này, hàng hoá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 2 Thông tư này được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định của Chính phủ.
Đặc biệt, điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại của Campuchia hoặc cơ quan được uỷ quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.
Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.
Cùng với đó, số lượng nhập khẩu được trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp. Đáng lưu ý, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô quy định tại Thông tư này được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.
Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này thực hiện hướng dẫn của cơ quan hải quan.
Thông tư số 06/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022./.

Văn bản: https://moit.gov.vn/upload/2005517/20220307/TT_06_2022_e2a7d.pdf

 

 

 

  • TAG :