Thủ tục xác định lại giới tính
Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai theo mẫu quy định

+ Bản chính Giấy khai sinh của người cần xác định lại giới tính

+ Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ xác định lại giới tính

+ Văn bản kết luận của tổ chức Y tế đối với trường hợp xác định lại giới tính

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
Thời hạn giải quyết  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ

Trường hợp cần xác minh thêm thì được kéo dài không quá 05 ngày
Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tư pháp.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch).
Phí, lệ phí - 25.000 đồng đối với việc đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 về việc ban hành mức thi các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).
Kết quả của việc thực hiện TTHC - Quyết định hành chính

- Bản chính Giấy khai sinh đã được ghi chú vào mặt sau.
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Căn cứ pháp lý của TTHC - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
  • TAG :