Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia


Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đối với tổ chức

*  Trình tự thực hiện                                                        

- Hàng năm, trước ngày 01 tháng 7 năm 2009, các đơn vị chủ trì chương trình nộp hồ sơ đề xuất chương trình trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Xúc tiến thương mại (Ban Thư ký Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia)

- Cục Xúc tiến thương mại kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trong vòng 07 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đề xuất Chương trình đến đơn vị chủ trì. (Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, đơn vị chủ trì phải hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Cục Xúc tiến thương mại trong vòng 7 ngày làm việc).

- Cục Xúc tiến thương mại tổng hợp các đề xuất và gửi Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia (do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thành lập, dưới đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) để thẩm định hồ sơ.

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận bằng văn bản về việc tiếp nhận Chương trình, Hội đồng tiến hành thẩm định. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình.

- Bộ Công Thương công bố công khai nội dung của Chương trình đã được phê duyệt.

*  Hồ sơ                                                                              

1. Danh mục đề xuất:

- Công văn gửi Hội đồng thẩm định

- Danh mục đề xuất

2. Hồ sơ đơn vị chủ trì:

- Thông tin về đơn vị chủ trì.

- Báo cáo tổng hợp thực hiện chương trình của năm trước và 6 tháng đầu năm hiện tại.

- Số liệu xuất khẩu cơ bản của ngành

- Danh sách 30 doanh nghiệp xuất khẩu đầu ngành

- Danh sách 30 doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu lớn của ngành

3. Đề án chi tiết:

- Đề án theo mẫu

- Dự toán kinh phí

- Thông tin về chủ nhiệm đề án

- Thông tin giới thiệu hội chợ triển lãm (đối với đề án tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm)

- Công văn xin ý kiến của Hiệp hội, ngành hàng (đối các Đơn vị chủ trì đa ngành, khi đề xuất các hoạt động XTTM chuyên ngành, cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Hiệp hội ngành hàng liên quan)

* Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :