Thủ tục xác định lại dân tộc
Tên thủ tục Xác định lại dân tộc.
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Văn bản số 1466/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về xác nhận thành phần dân tộc;
Thủ tục
1.Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người yêu cầu xác định lại dân tộc để làm căn cứ xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự ; Trong trường hợp không có Giấy khai sinh phải xuất trình Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc các giầy tờ liên quan khác của cha hoặc mẹ để làm căn cứ xác định lại dân tộc; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra,thẩm định hồ sơ, lập văn bản trình UBND cấp huyện xem xét giải quyết.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Mẫu đơn tự khai theo nội dung tương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng ký xác định lại;
- Bản chính giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại dân tộc.
b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ .
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xác định lại dân tộc.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tự khai tương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng ký
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Đối với việc xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của người đó.

Loại Cấp huyện : Hộ tịch
Thời gian
5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày.
Lệ phí
20.000đ/1/ trường hợp.
  • TAG :