Thủ tục mở công ty cổ phần với người nước ngoài hoạt động thương mại?

  • Bài viết
  • 28 tháng 5, 2012
  • 446 lượt xem
  • 0 bình luận
Thủ tục mở công ty cổ phần với người nước ngoài hoạt động thương mại?

Câu hỏi: Người nước ngoài và một số người Việt Nam cùng hợp tác mở Công ty Cổ phần tại Việt Nam có được hay không? Ngành nghề kinh doanh là: thương mại, sản xuất, gia công thiết bị vật liệu xây dựng, may gia công hàng xuất khẩu cho nước ngoài?

Trả lời:

Người nước ngoài và một số người Việt Nam có thể cùng hợp tác thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam, Công ty cổ phần phải có ít nhất từ 03 thành viên trở lên.

- Lĩnh vực thương mại phải hoạt động dưới hình thức liên doanh, không hạn chế tỉ lệ góp vốn, trường hợp chỉ đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu mà không thực hiện phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và trường hợp đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa. Tham khảo thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 và quyết định 10/2007/QÐ-BTM ngày 21/05/2007.

- Lĩnh vực sản xuất, nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động dưới hình thức 100% vốn nước ngoài.

- Hình thức nhập khẩu 100% nguyên vật liệu từ chủ hàng nước ngoài, sau đó hoàn thành sản phẩm và xuất khẩu trả lại cho chủ hàng nước ngoài đó và nhận phí làm hàng. Lĩnh vực này hiện nay chưa cho phép người nước ngoài hoạt động.
  • TAG :