Thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh từ năm 1911 đến 30/7/1956 hiện đang lưu trữ tại Sở Tư pháp).

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG TRONG SỔ HỘ TỊCH VÀ CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC (trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Trình tự thực hiện


-  Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. thì cán bộ Phòng Tư pháp căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

-  Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:


01 bộ hồ sơ,  gồm:

- Tờ khai (Theo mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)

- Bản chính Giấy khai sinh, Bản chính giấy tờ hộ tịch khác của người cần điều chỉnh hộ tịch.
Thời hạn giải quyết
01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
Lệ phí:
Lệ phí hộ tịch, mức thu: 25.000đ/lần. Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1, Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc Đăng ký và quản lý hộ tịch

Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về việc Đăng ký và quản lý hộ tịch

  • TAG :