Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế


*  Tên Cơ quan cấp phép:  Cục Quản lý cạnh tranh

* Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương,

Bước 2: Cục kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp pháp, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ (trong trường hợp doanh nghiệp nộp trực tiếp, Cục kiểm tra tại chỗ hồ sơ, giải thích cho doanh nghiệp về yêu cầu của hồ sơ và trả lại hồ sơ để bổ sung);

Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Cục yêu cầu doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;

Bước 4: Thụ lý Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;

Bước 5: Quyết định về việc hưởng miễn trừ.

*  Hồ sơ                                                                              

1. Đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế;

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

3. Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;

4. Báo cáo thị phần trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiêp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan;

5. Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng các trường hợp được hưởng miễn trừ theo quy định tại Điêu 19 của Luật Cạnh tranh;

6. Văn bản uỷ quyền của các bên tham gia tập trung kinh tế cho bên đại diện.

* Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :