Lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình thương hiệu quốc gia

Lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình


thương hiệu quốc gia


*  Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

*  Tên thủ tục hành chính: Lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình thương hiệu quốc gia đối với tổ chức

* Trình tự thực hiện                                                           

Doanh nghiệp đăng ký thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình thực hiện theo Quy trình lựa chọn gồm 9 bước được quy định tại Điều 10 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 0119/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại – Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia như sau:

- Doanh nghiệp cung cấp thông tin mô tả ban đầu gửi về Ban Thư ký của Chương trình.

- Ban Thư ký căn cứ vào tiêu chí sàng lọc để xác định doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ đăng ký tham gia chương trình

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo hướng dẫn gửi tới Ban thư ký. Ban Thư ký tiến hành xét nghiệm hình thức hồ sơ.

- Ban Thư ký tập hợp hồ sơ và chuyển sang Hội đồng các Ban chuyên gia

- Hội đồng các Ban chuyên gia nghiên cứu, đánh giá, xét nghiệm nội dung và thẩm tra thực địa.

- Hội đồng các Ban chuyên gia chuyển kết quả đánh giá và thẩm tra cho Ban Thư ký.

- Ban Thư ký báo cáo Hội đồng Thương hiệu Quốc gia

- Hội đồng Thương hiệu quốc gia xem xét, quyết định. Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia ra quyết định công nhận thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình.

- Ban Thư ký thông báo kết quả cho doanh nghiệp và tiếp tục hướng dẫn các thủ tục cần thiết tiếp theo.

*  Hồ sơ                                                                              

Hồ sơ gồm các tài liệu sau:

1.  Danh mục tài liệu

2.  Bản tuyên bố về tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp và diễn giải nội dung.

3.  Bản tuyên bố về giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và diễn giải nội dung

4.  Bản tóm tắt chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

5.  Bản mô tả kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong 3 năm tới

6.  Bản mô tả Kế hoạch tài chính của 3 năm tới nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược

7.  Danh mục những giải thưởng cá nhân liên quan đến khả năng lãnh đạo doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu được trao trong 3 năm qua

8.  Bản tuyên bố về Tầm nhìn thương hiệu và diễn giải nội dung

9.  Bản tuyên bố về Lời hứa thương hiệu của sản phẩm đề cử và diễn giải nội dung

10.  Bản mô tả chiến lược định vị thương hiệu

11.  Bản mô tả các biện pháp đã thực hiện nhằm bảo vệ thương hiệu

12.  Bản mô tả các hoạt động xây dựng Thương hiệu nội bộ mà doanh nghiệp đã thực hiện và kết quả thu được

13.  Bản tóm tắt các hoạt động marketing để quảng bá xây dựng Thương hiệu trên thị trường và đánh giá tóm tắt những kết quả thu được

14.  Bản Tóm tắt chính sách khuyến khích sáng tạo đang được áp dụng tại doanh nghiệp

15.  Bản Tóm tắt vai trò chức năng của bộ phận nghiên cứu triển khai (nếu có) tại doanh nghiệp

16.  Bản cung cấp số liệu về ngân sách dành cho bộ phận nghiên cứu và triển khai trong 3 năm trước năm đăng ký tham gia chương trình

17.  Bản cung cấp số liệu về các chương trình, hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ trong lĩnh vực sáng tạo trong 3 năm trước năm đăng ký tham gia chương trình

18.  Bản liệt kê những sáng kiến tiêu biểu đã được áp dụng tại doanh nghiệp trong 3 năm trước năm đăng ký tham gia chương trình

19.  Bản liệt kê các phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh, bản quyền tác giả mà doanh nghiệp đang nắm giữ

20.  Bản liệt kê các công nghệ mới mà doanh nghiệp đã áp dụng thành công

21.  Bản liệt kê các giải thưởng sáng tạo trong nước và quốc tế doanh nghiệp đã đạt được và kết quả ứng dụng các giải thưởng sáng tạo đó

22.  Danh mục các hạng mục và quy mô đầu tư cho máy móc, thiết bị, đào tạo cho mục đích duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm

23.  Bản thống kê về tỉ lệ sản phẩm hỏng trong 3 năm trước năm đăng ký tham gia chương trình

24.  Bản sao giấy chứng nhận áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001

25.  Bản sao giấy chứng nhận áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng khác Bộ Tiêu chuẩn ISO 9001.

26.  Bản sao giấy chứng nhận đánh giá định kỳ tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương

27.  Bản sao chứng nhận chất lượng sản phẩm trong nước

28.  Bản sao giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ở nước ngoài

29.  Bản sao giấy chứng nhận các giải thưởng về chất lượng.

* Thời hạn giải quyết:  70 ngày

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :