Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam


Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư pháp.Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

KhôngCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư pháp.Cơ quan phối hợp (nếu có):

KhôngCách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo có quốc tịch nước ngoài.Đối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

KhôngKết quả của việc thực hiện TTHC:


Ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây của người có thông báo nếu việc đăng ký khai sinh trước đây đã được thực hiện tại Sở Tư pháp. Trường hợp việc đăng ký khai sinh trước đây được thực hiện tại nơi khác, thì Sở Tư pháp có văn bản thông báo cho Sở Tư pháp hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh để thực hiện ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh. Nếu việc đăng ký khai sinh trước đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, thì sau khi tiếp nhận thông báo, Sở Tư pháp thông báo tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã để ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh

  • TAG :