Dịch vụ tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 567 lượt xem
  • 0 bình luận
Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lýQuan hệ điều hành
Dịch vụ tư vấn xây dựng Quy chế Doanh nghiệp của Luật Sư Bắc Việt Luật 


Điều lệ doanh nghiệp ghi nhận sự thoả thuận của các thành viên trong Doanh nghiệp, ghi nhận các quy định của pháp luật vào chính Doanh nghiệp đó, tuy nhiên, những vấn đề cụ thể của cơ cấu tổ chức, điều hành doanh nghiệp không phải lúc nào cũng được thể hiện chi tiết trong điều lệ. Do đó, Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành là sự bổ sung cho sự thiếu sót đó và là cơ sở pháp lý cho sự hoạt động điều hành doanh nghiệp.


Luật Sư Bắc Việt Luật  đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế, trong đó có quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành.

 Các nội dung Luật sư của chúng tôi tiến hành:

·       Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp...;

·       Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;

·       Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;

·       Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;

·       Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

·       Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty.

Luật Sư Bắc Việt Luật  hoàn thiện bộ quy chế và đảm bảo tính pháp lý và sự hướng dẫn trong quá trình triển khai.

Trân trọng!

  • TAG :