Dịch vụ tư vấn quy trình ISO/IEC 17025

Qua quá trình đúc kết kinh nghiệm chung từ thực tiễn triển khai thực hiện hai tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 25 và EN 45001. Vào năm 1999 phiên bản thứ nhất của ISO 17025 ra đời. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu chung đối với phòng thí nghiệm (PTN) và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng PTN và hiệu chuẩn đang áp dụng một hệ thống chất lượng, rằng PTN có năng lực kĩ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kĩ thuật.

Vào ngày 12/05/2005 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO có công văn  “Yêu cầu chung về năng lực của PTN & hiệu chuẩn” ISO/IEC 17025 đã có phiên bản mới 2005 . Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999.

Sau ngày 12/05/2007 các PTN được công nhận bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các PTN và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về việc thống nhất hóa các chuẩn mực và các thủ tục.

Phòng thí nghiệm được công nhận chính là tiền đề cho việc thừa nhận lẫn nhau, song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra hai lần hoặc nhiều lần, tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp một giấy chứng nhận và được chấp nhận ở mọi nơi.

Do vậy công nhận PTN cuối cùng là để phục vụ cho giao lưu thương mại giữa các nước, khu vực và quốc tế. Công nhận PTN cũng góp phần thúc đẩy giao lưu về kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm nhanh chóng vươn xa và hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

Trong quá trình công nhận, ngoài các yếu tố của hệ thống quản lý phải được kiểm tra đánh giá, điều cốt yếu phải đánh giá được năng lực và giá trị kỹ thuật các hoạt động của PTN theo các yêu cầu qui định của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
  • TAG :