Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

 

 

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 gồm:

- Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;

- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

 

 

2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

 

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật