Tư vấn thu xếp vốn ngân hàng cho dự án.

Tư vấn thu xếp vốn ngân hàng cho dự án.

  • Nghiên cứu và tư vấn chi tiết về các vấn đề Pháp lý liên quan đến Chứng khoán và thị trường chứng khoán;

  • Tư vấn thu xếp vốn cho các dự án đầu tư.

  • Tư vấn huy động vốn từ các nhà đầu tư chiến lược cho doanh nghiệp, dự án.

  • Tư vấn kêu gọi cổ đông chiến lược.

  • Tư vấn Pháp lý tổ chức, hoạt động, quản trị Pháp lý nội bộ liên quan đến các Công ty Chứng khoán, Công ty Đầu tư chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán, Quỹ Đầu tư Chứng khoán;

  • Tư vấn và hỗ trợ Pháp lý các tổ chức phát hành, Công ty niêm yết, quyền sở hữu Chứng khoán & Đầu tư tài chính;

  • Tư vấn và Hỗ trợ Pháp lý hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư Chứng khoán, môi giới, bảo lãnh, tự doanh, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán, các vấn đề Công bố thông tin, bảo mật, công bố thông tin và thuế;

  • Tư vấn pháp lý và thẩm định, cung cấp báo cáo pháp lý cho hoạt động đầu tư chứng khoán và giao dịch trên thị trường chứng khoán, giao dịch công cụ tài chính, công cụ tài chính phái sinh…

  • Tư vấn bảo vệ và giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại, khiếu nại và khởi kiện liên quan đến hoạt động Chứng khoán.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật