Tái bản sách ”Các quy định của Pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả và quyền liên quan”

Sách ”Các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế về Quyền tác giả và quyền liên quan” được Cục Bản quyền tác giả xuất bản năm 2010, đã đáp ứng yêu cầu của giới sáng tạo, các nhà khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các cơ quan, tổ chức thực thi về quyền tác giả và quyền liên quan cũng như các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu.

Nay Cục Bản quyền tác giả tái bản có bổ sung một số quy định mới. Phần một của sách là các quy định của pháp luật Việt Nam có bổ sung Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, Nghị định số 109/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2009/NĐ-CP. Phần hai là các điều ước quốc tế đa phương và song phương về quyền tác giả và quyền liên quan  và được giới thiệu thêm 3 điều ước quốc tế khác chưa có hiệu lực ở Viêt Nam. Trong đó có hai hiệp ước đang được nghiên cứu, để Việt Nam có thể tham gia vào thời điểm thích hợp.

Cục Bản quyền tác giả
  • TAG :