Điều kiện sử dụng thẻ Apec

Điều kiện cho sử dụng thẻ APEC
- Hộ chiếu Doanh nhân còn giá trị sử dụng
- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các nước tham gia Chương trình thẻ Apec và thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư và các hợp đồng dịch vụ cụ thể.
- Không thuộc diện cấm xuất cảnh
  • TAG :