Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai tại Việt Nam

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai tại Việt Nam

* Tên Cơ quan cấp phép:  Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương

*  Tên thủ tục hành chính:  Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai tại Việt Nam

*  Trình tự thực hiện                                                          

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc BQL các KCN&CX nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và ghi Giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản: 01 bản giao cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp, 01 bản lưu tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi lấy ý kiến Bộ Công Thương.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc BQL các KCN&CX

* Hồ sơ                                                                               

1. Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư, bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Giải trình lý do điều chỉnh;

- Bản giải trình những thay đổi so với dự án đang triển khai;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sửa đổi bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh (theo mẫu);

- Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.

3. Hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động (đối với dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật).

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :