Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh


 * Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh

*  Trình tự thực hiện                                                        

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương,

Bước 2: Cục kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp pháp, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ (trong trường hợp doanh nghiệp nộp trực tiếp, Cục kiểm tra tại chỗ hồ sơ, giải thích cho doanh nghiệp về yêu cầu của hồ sơ và trả lại hồ sơ để bổ sung);

Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Cục yêu cầu doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;

Bước 4: Thụ lý Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;

Bước 5: Quyết định về việc hưởng miễn trừ.

* Hồ sơ                                                                               

1. Đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh;

2. Bản sao hợp lệ Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh và Điêu lệ của hiệp hội đối với trường hợp thoả thuận hạn chế cạnh tranh có sự tham gia của hiệp hội;

3. Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật

4. Báo cáo thị phân trong hai năm liên tiêp gân nhât của từng doanh nghiệp tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan;

5. Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng các trường hợp được hưởng miễn trừ quy định tại Điêu 10 của Luật Cạnh tranh;

6. Văn bản uỷ quyền của các bên tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh cho bên đại diện.

*  Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :