Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Truyền hình VITV- Tổng kết FDI 2011 (Phần 1)

Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Truyền hình VITV- Tổng kết FDI 2011 (Phần 1)
 
 
 
FDI năm 2011 và giải pháp đột phá (28-02-2012 14:40:17)
TCTC Online - Bên cạnh các đóng góp to lớn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong phát triển KT-XH đất nước, tình trạng sụt giảm thu hút vốn FDI đăng ký mới và không có tăng trưởng lớn trong vốn FDI thực hiện là một hiện tượng không bình thường. Để tạo bước đột phá trong thu hút FDI giai đoạn tới, cần tiếp tục nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam, xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu hút và sử dụng FDI.
Kết quả thu hút FDI năm 2011 và những vấn đề nổi lên
Năm 2011, thu hút FDI cả đăng ký mới và vốn tăng thêm đạt 14,7 tỷ USD, giảm 26% so với năm 2010, trong đó, riêng vốn đăng ký mới đạt 11,6 tỷ USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2010 (Bảng 1). So với chỉ tiêu thu hút 20 tỷ USD vốn FDI đặt ra thì con số thực tế vào cuối năm đã không đạt. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phải đối mặt với vô vàn khó khăn thì đây cũng là một kết quả không tồi. FDI đã trở thành một trong những nguồn vốn ngày càng quan trọng, bổ sung cho vốn đầu tư toàn xã hội. Năm 2011, vốn FDI giải ngân đạt tới 11 tỷ USD, đóng góp gần 26% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Xuất khẩu khu vực FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 54,5 tỷ USD, chiếm 59% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 39,3% so với năm 2010. Giá trị kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI (không kể dầu thô) ước đạt 47,2 tỷ USD. Nhập khẩu của khu vực FDI là 47,8 tỷ USD, tăng 29,3% so với năm 2010. Thu nội địa từ khu vực FDI đã có sự khởi sắc đạt khoảng 3,5 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2010 (3,04 tỷ USD).  • TAG :