Dịch vụ tư vấn TMQ

TQM (Total Quality Management): là phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng dựa trên sự tham ra của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự cải tiến không ngừng  chất lượng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty cũng như lợi ích của cho xã hội.

Mục tiêu của TQM là không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm để thoả mãn ở mức cao nhất cho phép nhu cầu của khách hàng.

Đặc điểm phương pháp:
1-  Chất lượng là số một,là hàng đầu
2-  Định hướng không phải vào người sản xuất mà vào người tiêu dùng
3-  Đảm bảo thông tin và xem thống kê là một công cụ quan trọng
4-  Sự quản lý phải dựa trên tinh thần nhân văn
5-  Quá trình sau là khách hàng của quá trình trước
6-  Tính đồng bộ trong quản lý chất lượng
7-  Quản lý theo chức năng và hội đồng chức năng

Các bước thực hiện hệ thống quản lý chất lượng toàn diện:

 1. Am hiểu về chất lượng

 2. Cam kết và lãnh đạo

 3. Tổ chức chất lượng

 4. Đo lường chất lượng

 5. Giá của chất lượng

 6. Hoạch định chất lượng

 7. Thiết kế chất lượng

 8. Hệ thống thiết kế và nội dung

 9. hệ thống tư liệu đánh giá

 10. Công cụ kỹ thuật để đạt chất lượng

 11. Một vài kỹ thuật bổ sung khi thiết kế,duy trì và thực hiện giá thành

 12. Thay đổi nhận thức nhờ vào nhóm chất lượng

 13. Truyền thống về chất lượng

 14. Đào tạo về chất lượng

 15. Thực hiện TQ

 • TAG :