Đăng ký tổ chức Hội chợ/triển lãm thương mại ở nước ngoài

Đăng ký tổ chức Hội chợ/triển lãm thương mại ở nước ngoài


* Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Đăng ký tổ chức Hội chợ/triển lãm thương mại ở nước ngoài

* Trình tự thực hiện                                                         

- Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

- Cục Xúc tiến thương mại kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn quy định, Cục Xúc tiến thương mại xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản cho thương nhân, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

- Thương nhân nhận văn bản xác nhận trực tiếp tại Cục Xúc tiến thương mại hoặc bằng đường bưu điện.

* Hồ sơ                                                                               

- Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu)

*  Thời hạn giải quyết:

- Trước ngày 01/11 của năm trước năm tổ chức (trong trường đăng ký theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 1 Mục 3 Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) - Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ (trong trường hợp đăng ký theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Mục 3 Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC)

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :