Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng bất động sản

1. Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng;
-       Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng;
-       Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng;
-       Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng;
-       Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng;
-       Sửa đổi đề nghị;
-       Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng;
-       Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;
-       Hình thức hợp đồng.

2. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng
-       Phương thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm;
-       Phương thức xây dựng giá và phương thức thanh toán;
-       Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
-       Các quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
-       Thời điểm nên giao kết hợp đồng
-       Các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
-       Các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;
-       Mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;
-       Xây dựng Phụ lục hợp đồng
-       Các nội dung khác có liên quan:

3. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng
-       Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;
-       Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

4. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng
-       Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;
-       Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng;

5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng
-       Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
-       Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
-       Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật